Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemeen/ toepasselijkheid/ begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
- Opdrachtnemer: KDR- Koeriersdienst Reidinga
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van KDR te weten:
- Post- en pakkettenvervoer;
- Koeriersdiensten en transporten;
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wijst KDR uitdrukkelijk van de hand.
5. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomsten boven het eerder overeengekomen wordt verricht.
6. Een overeenkomst welke met KDR wordt gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meerdere bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
7. In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 225 lid 2 BW luidt een op ondergeschikte punten van de aanbieding / offerte van KDR afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever KDR niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding of offerte van KDR tot stand, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
8. Eventuele afwijkingen ooit toegepast of getolereerd geven de opdrachtgever nimmer het recht zich daarop te beroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. 9. KDR behoudt ten alle tijden het recht om werkzaamheden van een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.
10. Een overeenkomst met KDR komt eerst tot stand nadat KDR werkzaamheden schriftelijk, danwel mondeling en / of per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 2: Aanbiedingen, aanvaarding en omschrijving werkzaamheden
1. Beschrijvingen, opgaven en andere informatie in offertes, orderbevestigingen,website, prospectussen, en dergelijke van KDR dienen slechts ter globale aanduiding van de door KDR te verrichten diensten en werkzaamheden en zijn voor details nimmer bindend.
2. Afspraken en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en / of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en / of toezeggingen door derden namens KDR, binden KDR slechts voor zover deze door KDR schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd.
4. KDR is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
5. Alle tarieven en prijsopgaven zijn exclusief 21%BTW en gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door KDR onder normale omstandigheden en gedurende normale kantooruren (08.00-18.00). Buiten deze normale werkuren wordt door KDR een toeslag in rekening gebracht. (Deze toeslagen staan vermeld op de factuur)
6. Voor zover opdrachtgever- en nemer termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen definitief, tenzij een wettelijke termijn geldt. Overschrijding van een termijn binnen redelijke grenzen, met uitzondering van een wettelijke termijn, zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van KDR als opdrachtnemer opleveren en derhalve de opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
7. Op al de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen verband houdende met deze voorwaarden en overeenkomsten worden, met uitzondering van de geschillen die tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren, beslecht door de Arrondissementsrechtbank in Zutphen.
8. Met betrekking tot door KDR uitgevoerde koerier- en transportdiensten, waarbij een handtekening voor ontvangst gewenst/vereist is, kan KDR gebruik maken van handcomputers en digitale handtekeningen. Deze digitale handtekening en de daarbij voorkomende electronische gegevensuitwisseling tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en ontvanger zal door opdrachtgever worden erkend als zijnde rechtsgeldig. Over de toelaatbaarheid van deze electronische handtekening en gegevensuitwisseling kan niet worden getwist.
9. De diensten van KDR worden als volgt omschreven:
- Post- en pakkettenvervoer en Koeriersdiensten: het vervoeren van poststukken en / of pakketten van ondernemingen al dan niet op contractbasis, op vastgestelde tijden, van en/of naar een onderneming. KDR verleent geen enkele postvervoerservice met betrekking tot postzendingen, inhoudende geld, geldswaardig papier, of waardevolle zaken zoals: edele metalen, edel gesteente, verdovende middelen en andere zendingen in strijd met de wet). De werkzaamheden worden door KDR verricht, danwel door een door KDR aangesteld persoon.
10. KDR vervoert uitsluitend goed verpakte, ongevaarlijke, niet bederfelijke handelsgoederen tot 500 kilo
11.Administratieve ondersteuning: het uitvoeren van tijdrovende basiswerkzaamheden op met opdrachtgever overeengekomen locatie, zoals: tekstverwerken, kopiëren, in- en verpakkingswerkzaamheden en andere ondersteunende diensten. De werkzaamheden worden door KDR verricht danwel door een door KDR aangesteld persoon.
Artikel 3: Prijzen
1. De door KDR opgegeven prijzen luiden exclusief 21% BTW . De prijs, genoemd in het contract c.q. order- en / of faktuurbevestiging, is bindend.
2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud.
3. In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren behoudt KDR het recht om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dienverstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.
4. Wijzigingen in arbeidsloon, sociale lasten en / of in de kostprijs van de diensten, verhoging van en / of nieuwe belastingen en heffingen, wisselkoersen van vreemde valuta, TPG- tarieven of vrachtkosten of welke andere prijsbepalende factoren ook, zullen steeds door KDR mogen worden doorberekend.
5. Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en / of in geval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen aan de opdrachtgever ten gevolge waarvan door KDR kosten zijn ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, worden door KDR in rekening gebracht.
(6. Indien de ritprijs op basis van km's lager uitvalt dan op basis van het vermelde uurtarief, zal het uurtarief in rekening worden gebracht. dit is incl. evt. spitstoeslagen, Kosten veergeld, tolgeld, parkeergeld e.d. voor opdrachtgever)
Artikel 4: Annulering
1. KDR behoudt zich het recht voor de kosten gemaakt in verband met de uitvoering van een opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de geplaatste opdracht niet minstens 1 werkdag voorafgaande aan de aanvang van de opdracht geannuleerd is.
2. Geschiedt de annulering binnen 1 werkdag voorafgaande aan de aanvang van de opdracht, worden de gereserveerde uren en de onder 4.A. genoemde kosten volledig in rekening gebracht.
3. KDR is gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden te hare beoordeling de opdrachten te annuleren. KDR is alsdan gehouden tijdig de opdrachtgever gemotiveerd mee te delen om welke redenen de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden.
4. Indien en voor zover KDR de overeenkomst door opzegging beeindigd, op welk moment dan ook, is KDR gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.
5. Indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling of in geval van verhuizing kan de overeenkomst schriftelijk, per aangetekende post, beeindigd worden.
Artikel 5: Betalingen
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na de faktuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er een rente van 1,5% per maand, of een gedeelte van de maand in rekening gebracht. Betalingen vinden plaats zonder kortingen, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur. Bij te late betaling door opdrachtgever is KDR gerechtigd hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
2. KDR behoudt zich het recht voor om voor enkele diensten betaling tegen contanten te verlangen.
3. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta en ingeval zulks schriftelijk is overeengekomen in buitenlandse valuta tegen de koers op de dag van de betaling.
4. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
5. Betaling door KDR geschied uiterlijk 45 dagen na ontvangst en akkoordbevinding van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 6: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van KDR onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van KDR kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, ongevallen, bedrijfsstoringen, brand, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oproer, sabotage, molest, overstromingen en dergelijke.
2. Indien er naar oordeel van KDR de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft KDR het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.
3. Is naar het oordeel van KDR de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. KDR behoudt zich het recht voor wanneer de overmacht van blijvende aard is tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan. Beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht brengt voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding met zich mede.
4. KDR is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien KDR niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
5. Na annulering van de overeenkomst heeft KDR het recht op vergoeding van de door KDR gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat.
Artikel 7: Reclames
1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende dienst aan KDR schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de datum van de factuur.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van KDR te hebben erkend. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens KDR. Indien de reclame gegrond bevonden wordt door KDR is KDR uitsluitend verplicht de door KDR vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid post- en pakkettenvervoer
1. De aansprakelijkheid van KDR voor alle directe schade van de opdrachtgever verband houdende met of veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot ten hoogste het bedrag waartegen KDR verzekerd is.
2. KDR is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Bovendien is KDR nimmer aansprakelijk voor welke schade ook, veroorzaakt door onze produkten/ diensten.
3. Opgegeven levertijden en / of opgegeven leveringsdata van de dienst van KDR zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Bij niet tijdige levering dient KDR derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld met daarin een redelijke termijn tot nakoming.
4. Voor eventuele schade tengevolge van overschrijding van de leveringstermijn, of vermissing van poststukken en/of pakketten is KDR niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
5. Overschrijding van de termijn kan geen ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben. Overschrijding van termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden, tenzij er sprake mocht zijn opzet danwel grove schuld van KDR.
6. De opdrachtgever garandeert KDR dat de inhoud van het te verwerken / te verzenden materiaal niet in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart KDR tegen gerechtelijke acties.
7. KDR is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in materialen, door opdrachtgever aan KDR verstrekt.
8. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van KDR is deze niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever, verband houdende met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden, onder welke indirecte schade mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
9. Indien er sprake is van schade waarvoor KDR aansprakelijk is heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien voor zover dat mogelijk is.
Artikel 9: Aansprakelijkheid facilitaire ondersteuning
1. De aansprakelijkheid van KDR voor alle directe schade van de opdrachtgever verband houdende met of veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot ten hoogste het bedrag waartegen KDR verzekerd is.
2. De aansprakelijkheid van KDR die voor de opdrachtgever voortvloeit uit het tekortschieten door KDR in de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst, is beperkt tot het honorarium, dat KDR in het kader van de overeenkomst in rekening heeft gebracht of dat KDR daarvoor in rekening voor zou hebben mogen brengen.
3. Voor hulppersonen die KDR op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is KDR nimmer aansprakelijk.
4. KDR is te allen tijde gerechtigd om de door opdrachtgever geleden of dreigende schade (te trachten) ongedaan te maken respectievelijk te voorkomen op een passende wijze, en die aansluit bij de inhoud van de overeenkomst, voor rekening van de opdrachtgever zelf.
5. Opdrachtgever vrijwaart KDR voor alle aanspraken die derden jegens KDR pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met de uitvoering door KDR van de opdracht.
6. Iedere persoonlijke aansprakelijkheid van de namens KDR optredende ingeschakelden jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van KDR is deze niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever, verband houdende met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden, onder welke indirecte schade mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
8. Indien er sprake is van schade waarvoor KDR aansprakelijk is heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
Artikel 10: Wijziging van omstandigheden
1. Indien er sprake is van wijziging van omstandigheden bij de opdrachtgever, welke leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten van de uitvoering van de opdracht of tot meerwerk, dan dient de daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs en / of de wijze van uitvoering van de overeenkomst tussen partijen opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
Artikel 11: Ontbinding
1. De overeenkomst wordt ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen geheel of ten dele verliest.
Artikel 12: Geheimhouding en exclusiviteit
1. KDR is behoudens de verplichtingen, die de wet op haar legt tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
2. KDR is niet gerechtigd de informatie, die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
Artikel 13: Machtiging en restricties
1. KDR zal gemachtigd zijn / worden door de opdrachtgever(s) om de dienst uit te kunnen voeren.
2. KDR behoudt zich het recht voor om een dienst op ieder door haar gewenst tijdstip na aanvaarding te staken als zulk een dienst mogelijkerwijs schade zou kunnen veroorzaken aan uitrusting en medewerkers, of indien de dienst in strijd is met een of meer in deze voorwaarden vervatte voorschriften.